Windows Server 2012 RDS 50 User/Device 50 CALs

9,999.00

SKU: 9d19dbcff747 Kategoria:

Opis

W korespondencji proszę napisać którą wersję Państwo potrzebujecie czy DEVICE lub User Cals.“Windows Server 2012 RDS – 50 Device/User CALsLicencja dostępu klienta (CAL) dla 50 użytkowników lub urządzenie dająca możliwość korzystania z pulpitów wirtualnych oraz programów RemoteApp, także na komputerach stacjonarnych.KORZYŚCI I ZALETY:Praca w dowolnym miejscu o dowolnym czasie – zakup tej licencji pozwala na dostęp do zdalnych połączeń z Internetu oraz wewnętrznej infrastruktury sieciowej. Każdy z użytkowników może pracować niemal z każdego miejsca. Jest to możliwe poprzez utworzenie bramy usług pulpitu zdalnego lub udostępnienie w menu Start, co pozwoli użytkownikom na uruchomienie aplikacji lokalnie.Stabilność zabezpieczeń i zachowanie zgodności – bezpieczeństwo korporacyjnych danych jest niezwykle ważne, dlatego zastosowanie wielu rodzajów uwierzytelniania np. poprzez token, hasła itp. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom dostęp dla nieuprawnionych użytkowników staję się wręcz niemożliwy.Szybkie wdrożenie – dzięki scentralizowanej konsoli umożliwiającej administratorom wdrożenie i konfigurację hostów sesji pulpitu zdalnego. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba ponosić kosztów związanych z infrastrukturą lokalną.Licencja zostaje przypisana do urządzenia, które uzyskuje dostęp do serwera.Licencja bez ograniczenia czasowego.INFORMACJA PRAWNA:Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

Systemy operacyjne

xxxxx

yyyyy